Servis Sözleşmesi

Servis Sözleşmesi
4.8 (96%) 5 votes

Servis Sözleşmesi

Aşağıda sunulan “servis sözleşmesi örneği” tamamen temsili olup, hiçbir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Sabit veya standart bir taslak olmayıp her firmanın kendine özel servis sözleşmesi olabilir. Aşağıda ki servis sözleşmesi örneği kısmi olarak sunulmuş olup eksiksiz ve tamamını .doc yani word olarak adresinize istiyorsanız, aşağıda sayfa sonunda yorum yaparak tarafınıza otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.

TARAFLAR

…………… Ltd. Şti.
…………….Ltd. Şti.
arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarda bir servis sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir.

…………………….. ve YÜKLENİCİ  “Taraf” olarak anılacaklardır.

Servis Sözleşmesi ‘nin Konusu

İşbu servis sözleşmesi ………………..’ a ait ………………….’ un …………………………………………………… adresinde bulunan personelini YÜKLENİCİ’ nin temin edeceği araçlarla, bu adresten alınarak, EK 1’ de belirtilen başlıca hareket noktalarına ve yine EK 1’ de belirtilen başlıca hareket noktalarından alarak Merkez Ofis Binası’ na, sürekli ve düzenli bir şekilde belli zamanlarda, yine EK 1’ de belirtilen güzergahlar dahilinde topluca nakletmesi işi ile …………….. tarafından YÜKLENİCİ’ ye ödenecek söz konusu hizmetlerin bedeline ilişkin hüküm şartları belirlenmek üzere akdedilen SERVİS SÖZLEŞMESİ ‘dir.

HÜKÜMLER

  1. YÜKLENİCİ’ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1 …………. servis hareket saatlerini, adetlerini ve servis noktaları ile bu noktalardan İŞYERİ’ ne günde kaç kere servis kalkacağını YÜKLENİCİ’ ye ayrı bir liste halinde bildirecektir. YÜKLENİCİ söz konusu listede yer alacak programa ve sonradan yapılacak her türlü değişikliğe uymak zorundadır.

1.2 …………… personeli servis şoförlerini, servis şoförleride …………. personeli ve ……………….’ u küçük düşürücü her türlü söz ve hareketten kaçınacaktır. Servis şoförleri………………’ u ilgilendiren iş meselelerine karışmayacak, ……………. personeli ile münakaşa etmeyeceklerdir. Servis araçlarına ………………. personeli dışında kimse alınmayacak, ……………….’ un haberi olmadan güzergah değiştirilmeyecektir.

1.3 Servisler EK 1’ de belirtilen hareket noktalarından …………….. personelini alarak …………… tarafından bildirilecek olan işbaşı saatinden en geç 15 (onbeş) dakika önce İŞYERİ’ nde bulunmalarını sağlayacak şekilde hareketlerini düzenleyecekler ve yine ……………… tarafından bildirilecek olan paydos saatinden en geç 10 (on) dakika önce İŞYERİ önünde hizmete hazır vaziyette bulunacaklardır. …………. personeli, mücbir sebep dışında herhangi bir nedenle servis araçlarından indirilemez, başka bir servis aracına aktarılamaz veya ücret karşılığı başka bir vasıtaya nakledilemez. YÜKLENİCİ, kendi personelinin tayin edilen zamanlarda görev yerlerinde bulunmalarını temin için azami dikkat, ihtimam ve itinayı göstermek, araçlarını trafik düzenine elverişli şekil ve şartlarda hazırlamak ve servis hizmetlerinin hiçbir şekilde aksamasına mahal vermeyecek tedbirleri zamanında almakla yükümlüdür.

1.4 Sefer esnasında yolda veya herhangi bir mahalde vukuu bulacak bir arıza halinde …………… personeli YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek servis hizmetine uygun araçlarla nihai duraklara ulaştırılacaklardır. Bunlara ilişkin ücret ve masraflar YÜKLENİCİ tarafından …………… personelinin nakli esnasında derhal karşılanacaktır.

1.5 Herhangi bir seferin yapılmaması ve/veya servisin normalde hareket etmesi ya da daha önceden belirlenen yere gelmesi gereken saatten 15 (onbeş) dakika geçtiği halde gelmemesi halinde, …………… personelinin kendi imkanlarıyla temin ettiği vasıtaların ücreti, …………..’ un talep ettiği gün YÜKLENİCİ tarafından………….’ a ödenecektir.

1.6 Sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin Maliye ve sair resmi mercilere karşı gereken bütün yükümlülük ve işlemler YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilecektir. Bu hususlarda …………. hiçbir sorumluluk kabul etmez.

1.7 YÜKLENİCİ, personelinin her nevi kusurundan, ihmali hareketlerinden ve tüm fiillerinden tam olarak sorumludur. YÜKLENİCİ, …………. personelinin güven içinde seyahatlerini yol emniyetini sağladıktan ve trafik kanun ve nizamlarına aykırı herhangi bir hal varsa bunu ………….. personelini kaza nedeniyle doğabilecek zararlara karşı …………. tarafından belirlenecek bedel, şekil ve şartlarla, sigorta ettirecek ve buna ilişkin klozları ……….’ a ibraz edecektir. Sigorta işlemleri, servis sözleşmesi imzasından itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlanacaktır.

1.8 ………., herhangi bir nedenden dolayı YÜKLENİCİ’ nin personeli ve/veya faaliyetleri ile ilgili olarak özel/resmi üçüncü kişi/kuruluşlara ödemek zorunda kalabileceği her türlü ve bütün meblağları, herhangi bir mahkeme kararı ibrazı veya YÜKLENİCİ’ ye ihbar veya ihtarı gerekmeksizin YÜKLENİCİ’ den talep ve nakden/defaten tahsil etmek hakkını haizdir.

2. Servis Sözleşmesi Bedeli

Sefer sayılarına göre, Ek 1’ de belirtilen birim fiyatlar üzerinden YÜKLENİCİ, ……….’ a her ayın son iş günü fatura düzenleyecektir. …………., bu fatura bedellerini, fatura tarihini müteakip…………….’ un ödeme günlerinde YÜKLENİCİ tarafından bildirilecek banka hesabına havale yolu ile ödeyecektir. K.D.V. oranında yapılacak değişiklikler bir tutanakla YÜKLENİCİ tarafından faturaya yansıtılacaktır.

3. Servis Sözleşmesi Süresi

Bu servis sözleşmesi …/ …. / 2017 tarihinden …. / …. / 2018 tarihine kadar geçerlidir. Sözleşme, süre sonunda hiçbir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

4. Servis Sözleşmesi Feshi

YÜKLENİCİ’ nin bu servis sözleşmesi ’ nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve/veya Sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerini ilgili Hizmet kalitesine uygun olarak tam ve/veya zamanında yerine getirmemesi halinde, ……….. önceden herhangi bir ihbarda veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’ yi tek taraflı olarak derhal feshedebilir. YÜKLENİCİ, bu Sözleşme hükümlerine aykırı davranışlardan dolayı ……………’ un uğrayacağı her türlü maddi, manevi, müsbet, menfi zarar, ziyan ve kaybını ilk talebinde ……….’ a tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Taraflar arasında işbu servis sözleşmesi ’ den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Bir önceki yazımız olan Şoför Arayan Firmalar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir