Personel Taşımacılığı Sözleşmesi

Personel Taşımacılığı Sözleşmesi
4.6 (92.59%) 27 votes

Personel Taşıma Sözleşmesi

Aşağıda vermiş olduğumuz Personel taşımacılığı sözleşmesi temsili olup firmalara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yolcu taşıma sözleşmesi örneği sadece örnektir.

Madde 1 – Tanımlar                                                                                           

Mukavelede personeli taşınacak olan …………………………………………………………. adresinde mukim ………………………………………………….. (İşveren); mukavele konusu hizmeti yapacak olan ve ……………………………………………… adresinde mukim …………………………………………………..(Taşıyıcı)  olarak tanımlanmıştır.

Madde 2 – Taraflar                                                                                             

Taraflar aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ………………………………….. personelinin, …………………………….. tarafından taşınması konusunda aşağıda  belirtilen  şartlar dahilinde personel servis hizmet sözleşmesi okunmuş ve anlaşmaya varmışlardır.

Madde 3 – Taahhüdün Konusu                                                                                   

Taşıyıcı firma,sağlayacağı araçlar vasıtası ile işverenin personelini personel taşıma sözleşmesi üzerinde belirtilen şartlar dahilinde taşımayı kabul,beyan ve taahhüt eder.

Madde 4 – İşin Başlangıcı ve Süresi                                                                

Taşıyıcı  personel taşıma işine, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihte,yani aynı gün  başlayacak olup, PERSONEL TAŞIMA SÖZLEŞMESİ nin süresi akdedildiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır.

Madde 5 – Taşıyıcı Kanuni İkametgahı                                                                     

Taşıyıcı firmanın kanuni ikametgah adresi …………………………………………………………….. olup, iş bu adrese yapılacak her türlü tebligat taşıyıcının kendisine yapılmış sayılır. Yapılacak  adres değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar taraflara  yapılmış sayılır.

Madde 6 – Personel Taşıma Sözleşmesi nin Devri                                                                                          

Taşıyıcı firma işverenin izni ve müsaadesi olmadan personel taşıma sözleşmesine istinaden işi başkasına devir ve temlik edemez.

Madde 8 – Taşıyıcı Yükümlülükleri                                                                           

 1. İşveren personeli sabahları en geç saat ………….. ‘da iş yerine getirilecek , akşamları ise en geç ………..’da iş yerinden alınarak güzergahlarda belirtilen noktalara götürülecektir.
 2. Taşıyıcı mücbir sebepler dışında  (Madde 9) personel taşıma hizmetini aksatamaz. Aksi halde aksattığı her güzergah ve her gün için işverene o günkü hak ediş bedelinin 3 katı  tutarındaki  bedeli ceza olarak  ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 3. İşveren, lüzumu halinde servis güzergahlarında ve personeli taşıyan araçlarda  önceden  haber vermek koşulu ile değişiklik yapabilecektir. Bu turizm taşıma sözleşme örneğinin vazgeçilmez bir bütünüdür.
 4. Taşımada kullanılacak araçlar trafik kanununa uygun vasıfta   ve 5 (beş) yaşından büyük olmayacak, temiz ve  bakımlı olacaktır. Servis araçları yönetmeliği gereğince araçların her türlü personel taşıma belgeleri ve personel taşımasına uygun olduğuna dair her türlü yol belgeleri ve diğer personel taşıma sözleşmesi evrakları taşıyıcı firma tarafından her araç için temin edilmiş olacaktır. İşbu eksikliklerden kaynaklanacak  sebeplerle trafikten veya diğer kurumlardan verilecek her türlü ceza ve yaptırım taşıyıcıya aittir.
 5. Yüklenici firmaya ait araçların her ne sebeple olursa olsun personel taşımacılığı yaptığı esnada trafik kazası geçirmesi durumunda, meydana gelen kazaya bağlı olarak işverenin kendi personeline veya karşı tarafa herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalırsa, yaptığı yada yapacağı tüm maddi ve manevi tazminat veya bilcümle zarar ve ziyandan taşıyıcı firma sorumlu olacaktır. Söz konusu bedel hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın öncelikli olarak taşıyıcının işverenden olan hak edişinden kesilecektir.

Madde 9 – Mücbir Sebepler                                                                                         

Harp , İhtilal veya İsyan , Ambargo , Salgın Hastalık , Tabii Afetler , Yangın , İnfilak ,Grev,Lokavt ,devletin veya resmi organların müdahalesi ile ve bunlarla sınırlı olmayan fakat tarafların kontrolü dışında kontrol ve ihmalleri olmaksızın meydana gelmiş veya gelecek haller mücbir sebep olarak kabul edilecek ve bu durumların sebep olacağı noksanlık, gecikme ve hatalar sonucu  doğacak zarar ve ziyandan hiçbir taraf diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Trafik yoğunluğu sebebiyle personelin zamanında iş yerine ulaştırılmasında sıkıntılar ortaya çıkarsa, işverenin mağdur olmaması için servis saatlerinin  yeniden gözden geçirilmesi ve iş başı saatlerine göre yeniden düzenlemesi işveren ile taşıyıcı arasında personel taşımacılığı sözleşmesi gereği yeniden düzenlenebilir.

Madde 10 – İşveren Kurallarına Uyulması                                                              

 1. Taşıyıcı, İşverenin iş yerine giriş ve çıkışlar için uyguladığı kurallara göre  hareket etmek ve bu kurallara uyulması konusunda her türlü tedbiri almak zorundadır.
 2. Taşıyıcı, personel taşımasını yapan araçlarına Zorunlu Trafik Mali Mes’uliyet Sigortası  ve Koltuk  Sigortası yaptıracak ve bunlara ilişkin poliçe suretlerini işverene teslim edecektir. İşbu sigortaların yapılmamasından kaynaklanan tüm sorumluluk taşıyıcıya aittir.
 3. Taşıyıcı firma, personeli taşıyan aracın arızalanması ve tamirinin uzun sürecek olması sebebiyle, kendisi tarafından tahsis edilen araç haricinde her ne sebeple olursa olsun taşımasını yaptığı personeli bir başka araca veremez ve her hangi bir nedenle yolcular boşaltılıp araç terk edilemez.
 4. Taşıyıcı firma, çalıştırdığı  vasıta ve personelini terminal sahasında veya yolda vuku muhtemel bütün kazaları önleyici tedbirleri almaya mecburdur.
 5. Taşıyıcı firma çalıştırdığı araç ve şoförlerinin Adı , Soyadı , Ehliyet numarası ve ikametgahlarını şirkete bildirecektir. Şoförlerin trafik kaidelerine ve iş yeri disiplinine uymamaları halinde, işveren bunların değiştirilmelerini talep edebilir.
 6. Taşıyıcı firma bu taşıma işinde Karayolu taşıma yönetmeliği ve tüzüğünde ön görülen koşullara uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Trafik kurallarına aykırı hareketlerden doğacak her türlü cezadan taşıyıcı sorumludur. İşverenin herhangi bir  sorumluluğu söz konusu  değildir.
 7. Araçlar temiz ve bakımlı olacak ve havalandırma yan camları ile tavan havalandırma kapakları çalışır vaziyette olacaktır.
 8. Personeli taşıyan servis araçları, işveren personeli haricinde ücretli veya ücretsiz başka bir yolcu alamaz.
 9. Belirlenen servis güzergah belgesinde geçen bölgeler dışına çıkılmayacak , kalkış ve varış mahalleri tespit edilen yerden yapılacaktır. Ancak güzergah değişikliği İşverenin yazılı talebine istinaden yapılacaktır.
 10. Araç şoförleri hiçbir surette yolcuları rahatsız edecek davranışta bulunmayacak , personel taşımacılığı esnasında yolcuları rahatsız edecek nitelikte gürültülü müzik alet ve sistemlerini (radyo , teyp) kullanmayacak ve kullandırtmayacaktır.

Madde 11 – Vergi Mükellefiyeti                                                                                  

İş bu nakliye konusuna ait her türlü vergi harçları Taşıyıcıya aittir. Taşıyıcı ‘nın bu iş dolayısı ile istihdam edeceği araç ve şoförler hakkında iş kanunu ile SSK ve mali mevzuatın getireceği tüm mükellefiyetler taşıyıcı firmaya aittir. Ayrıca personel taşıma sözleşmesi damga vergisi taşıyıcı tarafından ödenir.

Madde 12 – Cezai Şart ve personel taşıma sözleşmesinin feshi                                           

Taşıyıcı iş bu mukavelede yazılı her hangi bir hususa riayet etmediği takdirde bu husus kendisine yazılı olarak bildirilir. Yapılan bildiriye  ve verilen mehile rağmen,taşıyıcı ihtar konusu eksikliğini gidermezse, işveren personel taşıma servis sözleşmesi ni tek taraflı olarak feshedip uğradığı  zarar ve ziyanını hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın taşıyıcının hak edişinden  kesecektir. Taşıyıcı bu durumu kabul  beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 13 – İhtilaflar                                                                                         

İş bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların hallinde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 14 – Süre                                                                                      

Taraflar arasında imzalanan personel taşıma hizmet sözleşmesi 1 yıl olup, işbu sözleşeme süre sonunda kendiliğinden sona erer.

 Madde 15 – Ödeme Şekli                                                                                             

Taşıyıcı firmaya yapılacak ödemeler, taraflar taşıyıcı firma tarafından düzenlenen ve işveren firmaya gönderilen bir ay içinde  hangi günlerde ve hangi güzergahlarda sefer yapıldığını gösteren sefer tablosundaki bilgilerde mutabık kalırlarsa, taşıyıcının taraflarca mutabık kalınan rakam üzerinden ……………………… fatura kesmesi kaydı şartıyla en geç hizmetin yapıldığı ayı takip eden ayın 10. gününe  kadar nakit veya 40 gün vadeli çek veya çeklerle yapılacaktır. Taşıyıcı ödemlerde yaşanabilecek herhangi bir gecikmeyi  gerekçe gösterilerek personel taşıma işini aksatmayacaktır.

Madde 16 – Anlaşma Tarihi                                                                                         

İş bu personel taşımacılığı sözleşmesi ……/……./……. tarihinde taraflarca birlikte  tanzim ve imza edilmiştir. Ayrıca hizmet bedeli iş bu personel taşıma sözleşmesinin ek belgesi olarak ayrılmaz bir bütünüdür.

İŞVEREN                                                                                                                                 TAŞIYICI

PERSONEL TAŞIMA SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMA

Personel taşımacılığı sözleşme örnekleri bilgi amaçlı koyulmuş olup, tarafımızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yukarıda verilen personel taşıma sözleşmesi örnekleri temsilidir standart bir yapı değildir. Hizmet alacağınız kuruma ait personel taşımacılığı sözleşmesi değişkenlik gösterebilmektedir.

Personel taşımacılığı sözleşmesi örneğini .doc olarak indirmek için buraya tıklayınız. Ayrıca aşağıda ki yorum alanına yorum bırakarak personel taşıma sözleşmesi ‘nin belirttiğiniz mail adresine sistem tarafından otomatik olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Personel Servisi İşini Şansa Bırakmayın! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir